Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Vi Phạm Kỷ Luật Năm 2022

Bản kiểm điểm cá nhân là một khái niệm có lẽ không còn mới mẻ đối với mọi người bởi ai cũng ít nhiều viết ra một bản kiểm điểm cá nhân trong cuộc đời mình. Bản kiểm điểm thường được viết vào cuối năm, các bạn sẽ viết để kiểm điểm những lỗi vi phạm của bản thân để rút kinh nghiệm và sửa chữa trong thời gian tới. Hãy cùng Sieutools thâm khảo ngay những mẫu kiểm điểm cá nhân mới nhất năm 2022 nhé.

Bản kiểm điểm cá nhân là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân là tệp do cá nhân chuẩn bị hoặc dựa trên các mẫu có sẵn, được cá nhân sử dụng để thể hiện nội dung hoàn thành trong thời gian xác định hoặc những lĩnh vực còn hạn chế để rút kinh nghiệm lần sau.
Đối tượng viết bản kiểm điểm cá nhân thường rất rộng, bao gồm học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, giáo viên, công nhân viên …

cach viet ban tu kiem diem
Trong bản kiểm điểm cá nhân, người vi phạm sẽ nêu rõ khuyết điểm, sai phạm của mình trong việc thực hiện các hành vi trên và nhận lỗi về mình. Kể từ đó, chúng tôi cam kết sẽ không bao giờ mắc phải những sai lầm tương tự trong tương lai.

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên

ĐẢNG BỘ … ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ: ……….. ………., ngày…..tháng….năm…….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm………….
Họ và tên:……………………………… Ngày sinh:…………………………………………………
Chức vụ Đảng:…………………………………………………………………………………………..
Chức vụ chính quyền:…………………………………………………………………………………
Chức vụ đoàn thể:………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………
Chi bộ……………………………………………………………………………………………………….
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:
– Về tư tưởng chính trị………………………………..…………………………..
– Về phẩm chất đạo đức, lối sống………………….……………………………..
– Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..
– Về tác phong, lề lối làm việc……………………..……………………………..
– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)………………………………………..…………..
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:
□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém
2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..
– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm………………….
– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách………………………….
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:
□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém
3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm
II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên)……………….……………
2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..
III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước
Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân………………………………………………………
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:
□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém
1. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)
Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm……………….…..
IV. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)
V. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm
VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng
Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:
□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
□ Hoàn thành nhiệm vụ
□ Không hoàn thành nhiệm vụ
Xếp loại Đảng viên:
□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
□ Hoàn thành nhiệm vụ
□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:………………………………………………………………………………………………………
– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………………………
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên
– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……………………………………………………………………
– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:……………………………………………………..
T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)
– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..
T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân mới nhất

Bản tự kiểm điểm rất quan trọng khi cá nhân vi phạm kỷ luật trong trường học, cơ sở, đơn vị nơi mình công tác, chính vì vậy mẫu bản kiểm điểm cá nhân hiện nay cũng là vũ khí được nhiều người tìm kiếm.

Bản kiểm điểm cá nhân trong doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

BẢN KIỂM ĐIỂM
Kính gửi: ………………………………………………………………………………….
Tôi tên là:……..………………………………………….………………………………..
Đơn vị:………………………………………………………………..…………………….
Chức vụ:…………………………………………………………………………………….
Nhiệm vụ được giao: …………….…………………………………………………………
Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm bản thân như sau:
Trình bày sự việc xảy ra:………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Xác định lỗi: ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Nguyên nhân sai phạm:……………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………Hậu quả do sai phạm xảy ra:……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Tự nhận hình thức kỷ luật:……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Ngày … tháng … năm 20………
Người viết kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm cá nhân dành cho Đảng Viên

ĐẢNG BỘ …………

————————

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

———————–

CHI BỘ: ………………

Hà Nội, ngày …. tháng… năm…..

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM ………..
Họ và tên: Nguyễn Văn A Ngày sinh: 01/08/1990
Chức vụ Đảng: Đảng viên (Trong trường hợp là người có chức vụ, ghi rõ chức vụ)
Đơn vị công tác: (Ví dụ: Trường Trung học phổ thông ABD)
Chi bộ: (Ví dụ: Trường Trung học phổ thông ABD)
1/ Về tư tưởng chính trị:
– Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;
– Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.
2/ Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;
– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;
– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân;
– Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;
– Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí; không nhận hối lộ, đưa hối lộ, không chạy/chấp nhận chạy chức, chạy quyền.
3/ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
– Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:
* Về công tác chuyên môn:……………………
* Về công tác Chi bộ:…………………………….. (nếu có thành tích cụ thể thì ghi rõ như: Được Huyện đoàn tặng bằng khen, được Tỉnh đoàn tặng bằng khen,…)
– Hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.
4/ Về ý thức tổ chức kỷ luật:
– Thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc tổ chức, hoạt động và sinh hoạt của Đảng, chấp hành đúng sự phân công, cũng như sự điều động của Chi bộ, đơn vị đang công tác;
– Luôn thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định;
– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng;
– Chấp hành đúng các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị công tác, chi bộ Đảng;
– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.
5/ Kết quả phát huy những ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém:
– Luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy chế về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;
– Xây dựng Đảng ủy, Chi bộ đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đơn vị, cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ;
– Thực hiện tốt tất cả các nguyên tắc mà Đảng ủy, Chi bộ đề ra;
– Giải quyết các công việc một cách hiệu quả, đã biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc.
6/ Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân:
– Các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng; kiến thức pháp luật còn hạn chế;
– Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham mưu để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong hoạt động của Chi bộ, Đảng ủy cũng như trong công tác chuyên môn của bản thân;
– Chưa mạnh dạn, tự tin đưa ra các đóng góp ý kiến, các đề xuất mới trong sinh hoạt chi bộ vì còn thiếu tự tin, lo lắng và có sự nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.
7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới:
– Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;
– Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;
– Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành;
– Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
8/ Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:
+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi họ tên)
ĐÁNG GIÁ, PH N LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
1. Nhận xét, đánh giá của chi bộ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chi bộ phân loại chất lượng:…………………………………
Hà Nội, ngày ……tháng…..năm 20…
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
2. Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:……………………………
Hà Nội, ngày ……tháng…..năm 20…
T/M ĐẢNG ỦY
Trên đây là các mẫu kiểm điểm cơ bản mà Sieutools sưu tầm được, mong rằng nó sẽ giúp ích được chi các bạn. Nếu có thắc mắc gì liên quan tới bài viết hãy để lại ở khung bình luận cho chúng tôi nhé.

Viết một bình luận